دوره و شماره: دوره 4، بهار و تابستان (پیاپی 8) - شماره پیاپی 8، مهر 1401، صفحه 1-192