اهداف و چشم انداز

  • ارتقاء سطح دانش و پژوهش در حوزه مدیریت دانش اسلامی
  • شناسایی و نشر ایده ها و طرح های صاحب نظران در خصوص مدیریت دانش اسلامی
  • کمک به معرفی مدیریت دانش اسلامی و رصد شیوه های نوین آن در سطح علمی داخل و خارج کشور
  • کمک به بسترسازی جهت تولید علم در حوزه مدیریت دانش اسلامی 
  • معرفی تخصصی دست آوردهای مرتبط با مدیریت دانش اسلامی
  • فرهنگ سازی استفاده از آثار پژوهشی مرکز و مراکز مشابه در زمینه مدیریت دانش اسلامی
  • ایجاد بستری مناسب جهت تبادل یافته های علمی در زمینه مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی در محیط سایبر
  • کمک به تسهیل انتقال دانش در حوزه مدیریت اطلاعات اسلامی
  • ترویج و تعمیق نظام متقن و هدفمند در حوزه مدیریت علوم و معارف اسلامی
  • کمک به نظام سازی فرهنگی و طبقه بندی علوم اسلامی