اهداف و چشم انداز

 • ارتقاء سطح دانش و پژوهش در حوزه مدیریت دانش اسلامی
 • شناسایی و نشر ایده ها و طرح های صاحب نظران در خصوص مدیریت دانش اسلامی
 • کمک به معرفی مدیریت دانش اسلامی و رصد شیوه های نوین آن در سطح علمی داخل و خارج کشور
 • کمک به بسترسازی جهت تولید علم در حوزه مدیریت دانش اسلامی 
 • معرفی تخصصی دست آوردهای مرتبط با مدیریت دانش اسلامی
 • فرهنگ سازی استفاده از آثار پژوهشی مرکز و مراکز مشابه در زمینه مدیریت دانش اسلامی
 • ایجاد بستری مناسب جهت تبادل یافته های علمی در زمینه مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی در محیط سایبر
 • کمک به تسهیل انتقال دانش در حوزه مدیریت اطلاعات اسلامی
 • ترویج و تعمیق نظام متقن و هدفمند در حوزه مدیریت علوم و معارف اسلامی
 • کمک به نظام سازی فرهنگی و طبقه بندی علوم اسلامی
 •