اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت الاسلام والمسلمین محمدهادی یعقوب نژاد

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

mh.yaghobnejadatisca.ac.ir
0000-0001-6896-7478

سردبیر

حجت الاسلام والمسلمین حسین حسن زاده

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

h.hasanzadehatisca.ac.ir
0000-0003-3241-7436

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی

استاد - عضو هیات علمی و رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

lakzaeeatbou.ac.ir
0000-0003-4257-243X

حجت الاسلام والمسلمین عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

soleimaniatisca.ac.ir
0000-0001-7798-2549

حجت الاسلام والمسلمین کورش نجیبی

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

najibiatisca.ac.ir
0000-0001-8210-7124

حجت الاسلام والمسلمین سیدتقی واردی

مدیریت دانش، تاریخ و سیره اهل بیت، فقه و ... استادیار - عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

t.varediatisca.ac.ir
0000-0003-4574-2086

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی متقی نژاد

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

m.motaqinejadatisca.ac.ir
0000-0003-2518-0602

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی مجیدی نظامی

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

m.majidiatisca.ac.ir
0000-0001-8055-5388

دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم

عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

www.isfandyari-moghaddam.ir
ali.isfandyariatiauh.ac.ir
0000-0002-4881-5386

حجت الاسلام والمسلمین رضا اسفندیاری (اسلامی)

فقه و اصول دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

r.eslamiatisca.ac.ir
09191540565
0000-0002-8961-058x

حجت الاسلام والمسلمین حسین الهی نژاد

کلام اسلامی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

h.elahinejadatisca.ac.ir
09127480266
0000-0002-2182-0724

دبیر تخصصی

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی عبدی چاری

قرآن و حدیث کارشناس در جایگاه هیات علمی

m.abdichariatisca.ac.ir