انتشار فایل اصلی مقالات شماره نخست

انتشار فایل اصلی مقالات شماره نخست

1394-09-01

فایل اصلی مقالات نخستین شماره دوفصلنامه مدیریت دانش اسلامی بر روی سایت نشریه نمایه شد.