عناوین موضوعات مصوب

 عناوین موضوعات مصوب


الف) مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
     مدیریت اطلاعات؛ ویژگی‌ها، ساختار وکارکردها
    استاندارد سازی مدخل های نظام ذخیره وبازیابی اطلاعات درعلوم اسلامی
    مدیریت دانش؛ استانداردها وتجربه ها
    مدیریت دانش اسلامی؛ چیستی وچگونگی
    توسعه استاندارد در زمینه قواعد چکیده نویسی
    توسعه استاندارد در زمینه قواعد نمایه
    توسعه استاندارد در زمینه قواعد اصطلاح نامه
    بومی سازی استانداردها در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات در حوزه علوم اسلامی
    دانش اسلامی؛ چیستی وچرایی
    نمایه سازی، اصول و قواعد
    اصطلاح نامه نویسی، اصول و قواعد
    نظام سازی در مدیریت دانش اسلامی
    مباحث بنیادین تدوین دانش نامه های موضوعی در حوزه علوم اسلامی
    هندسه علوم؛ شناخت راه ها و روش ها
    توسعه استاندارد در زمینه طبقه بندی ودسته بندی موضوعی منابع، تراث دینی و اشیای دیجیتالی اسلامی
    الگوی سازماندهی علوم انسانی و اسلامی
    ارتباطات معنایی علوم
    رابطه تولید علم با مدیریت دانش
    شکل گیری علوم، تحولات رشته ها، تمایزها ومعیارها
    رابطه اطلاعات ودانش
    علم شناسی، رویکردها وتحلیل ها
    ایجاد هستان شناسی های علوم اسلامی
    ابزار های هستان شناسی
     ساختمان هستان شناسی در حوزه های دانش
    ابعاد روش شناختی مدیریت دانش اسلامی
    ترابط و تمایز علوم اسلامی
    مدیریت دانش ومباحث میان رشته ای
    بازشناسی دانش های اسلامی و انسانی؛ بایسته ها وآسیب ها
    شبکه معنایی علوم اسلامی
    بستر ویکی؛ کاربردها و آسیب ها
    نسبت اصطلاح نامه و هستی شناسی
    نسبت فرهنگ نامه ها و دانش نامه ها با مدیریت دانش
    نسبت فرهنگ نامه ها و دانش نامه ها با اصطلاح نامه های تخصصی
    رابطه فرهنگ نامه ها و دانش نامه ها با ایجاد و گسترش هستی شناسی علوم
    نقش اصطلاح نامه ها در تدوین فرهنگ نامه ها و دانش نامه ها
    رویکردهای نوین در طراحی و تدوین فرهنگ نامه ها و دانش نامه ها
    نقش ماخذشناسی در مدیریت دانش اسلامی
    زبان های کنترل شده؛ استانداردها، آسیب ها، راهکارها وکاربردها
ب) داده کاوی در دانش های اسلامی
    داده، اطلاعات، دانش و تولید علم
    گزاره های علمی؛ چیستی و چگونگی
    بهینه سازی جستجو و بازیابی اطلاعات درمتون دینی
     سازماندهی و رده بندی هوشمند معارف موجود در منابع دینی
    برچسب زدن نحوی قرآن وکتب روایی
    ساخت خودکار هستان شناسی علوم اسلامی
    اصطلاح نامه ونمایه در حوزه علوم اسلامی در محیط مجازی
    بکارگیری روش های خود کار در ایجاد منابع زبانی
    پایگاه های اطلاعاتی علوم اسلامی؛ ویژگی ها و آسیب ها
    کتابخانه های دیجیتالی اسلامی؛  ویژگی ها و آسیب ها
ج) شبکه اصطلاحات و واژگان علوم اسلامی
    ساخت وغنی سازی پیکره های مفهومی فارسی وعربی
    ارزیابی پیکره های تک زبانه وچند زبانه حوزه علوم اسلامی
    تبدیل اصطلاح نامه ها به هستی شناسی
    هستی شناسی واژگانی در علوم اسلامی
    شبکه اصطلاحات علوم
     هستی شناسی واژگانی وگستره ارتباطات علوم
    ترجمه متون و اصطلاحات اسلامی؛ تنگناها و آسیب ها
    اهمیت نویسه گردانی در اصطلاحات علوم اسلامی