فرایند پذیرش مقالات

پس از دریافت مقاله توسط مدیر اجرایی و یا کارشناس نشریه در صورت تناسب مقاله با شرایط ظاهری و ساختاری نشریه، اثر در جلسه هیات تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که مقاله در اولویت پذیرش مقالات نشریه باشد، تعیین داوری می‌شود. پس از ارسال مقالات به داوران، اگر مقاله را قابل چاپ بدانند مقاله جهت بازنگری به نویسنده ارسال می‌شود. پس از انجام بازنگری و اعمال نظرات داوری مورد بازبینی قرار می‌گیرد و در نهایت مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت انتشار واقع می‌شود.