دوره و شماره: دوره 1، پاییز و زمستان 1398 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-216 
4. نگرشی تطبیقی به فرهنگ‌نامه‌های تخصصی کلام اسلامی، نقاط قوت و ضعف

صفحه 75-102

سیدایوب هاشمی سی‌سخت؛ عنایت شریفی (نویسنده مسئول)


9. Abstracts of articles

صفحه 225-233

محمدرضا عموحسینی