دوره و شماره: دوره 1، پاییز و زمستان (پیاپی 2) - شماره پیاپی 2، مهر 1398، صفحه 7-216