دوره و شماره: دوره 2، پاییز و زمستان (پیاپی 4) - شماره پیاپی 4، مهر 1399، صفحه 1-202