کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
مدیریت دانش، چیستی و چرایی

دوره 3، بهار و تابستان (پیاپی 5)، فروردین 1400، صفحه 7-28

10.22081/jikm.2021.61228.1060

محمد هادی یعقوب نژاد


اصطلاح‌شناسی مهدویت در منابع روایی اهل سنت

دوره 3، بهار و تابستان (پیاپی 5)، فروردین 1400، صفحه 66-89

10.22081/jikm.2021.61797.1063

محمود ملکی راد


مدیریت دانش در حوزه مطالعات مهدوی

دوره 1، بهار و تابستان (پیاپی 1)، فروردین 1398، صفحه 75-112

10.22081/jikm.2019.67126

محمود ملکی راد


رهیافتی مدیریتی به دانش اسلامی

دوره 1394، پیش شماره، مهر 1394، صفحه 5-22

محمد هادی یعقوب نژاد