طراحی مدل فرایند مدیریت دانش دین‌بنیان با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزیی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه رازی و معاون علمی دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 معاون علمی و فناوری سپاه حضرت نبی اکرم (ص)استان کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش در گام اول برآورد اثرات کسب، ذخیره، اشتراک و بکارگیری دانش بر مدیریت دانش دین‌بنیان و در گام دوم طراحی مدلی برای فرایند مدیریت دانش دین بنیان به کمک روش مدل‌یابی معادلات ساختاری، حداقل مربعات جزیی بود. روش پژوهش پیمایشی و از نوع طرح‌های همبستگی به شیوه تحلیل مسیر و الگوی معادلات ساختاری بود. پژوهش با استفاده از فن دلفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان و خبرگان دینی تشکیل داده است و نمونه‌گیری به روش هدفمند می‌باشد. 10 نفر از خبرگان دینی به‌عنوان نمونه اصلی تعیین شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بوده و برای ایجاد مدل انداز‌گیری و ترسیم مدل روابط ساختاری از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM)، حداقل مربعات جزیی (Smart PLS 3. 3) استفاده شده است. در این قسمت از شاخص‌های میانگین واریانس استخراج شده، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی واگرا، روایی همگرا، روایی افتراقی، ضریب R2، Q2 و GOF استفاده شد. نتایج آزمون حداقل مربعات جزیی حکایت از تأیید فرضیه‌های پژوهش داشت و بر این اساس مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری از نظر آماری برازش مناسبی داشتند. نتایج نشان داد فرایند مدیریت دانش دین‌بنیان شامل کسب، ذخیره، اشتراک و بکارگیری دانش است و این فرایند اثر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A model for religion-based knowledge management process using structural equation-partial least squares modeling

نویسندگان [English]

 • solyman shafee 1
 • amin zare 2
 • koresh baboli 3
1 Vice Chancellor of Kermanshah University of Applied Sciences and Technology, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Information Science and Science, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Vice President for Science and Technology of Hazrat Nabi Akram (PBUH) Corps, Kermanshah Province, Iran.
چکیده [English]

 
The aim of the research was to estimate the effects of acquiring, storing, sharing and applying knowledge on religion-based knowledge management in the first step and to design a model for the religion-based knowledge management process using structural equation modeling method, at least partial squares in the second step. The research method was survey and the type of correlation schemes was path analysis and structural equation modeling. The research was performed using Delphi technique. The statistical population of the study consisted of religious experts and experts. Sampling was in purposeful method.  10 religious experts were selected as the main sample. The data collection tool was a questionnaire. Structural equation modeling (SEM), partial least squares (Smart PLS 3.3) was used to create the measurement model and draw the structural relationship model. In this section were used the extracted mean variance, Cronbach's alpha, combined reliability, divergent validity, convergent validity, differential validity, R2, Q2 and GOF indices. The results of the partial least squares test indicated that the research hypotheses were confirmed and based on this, the measurement model and the structural model were statistically appropriate. The results showed that the process of knowledge management of religion foundation includes acquiring, storing, sharing and applying knowledge and this process had a positive and significant effect on knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Religion-Based Knowledge Management
 • Structural equation modeling
 • partial least squares
 • Delphi technique
 1. * قرآن کریم

  1. احمدی، فضل‌الله؛ نصریانی، خدیجه و اباذری، پروانه. (1387). تکنیک دلفی، ابزاری در تحقیق. مجله ایرانی آموزش در علوم انسانی، 18(1)، صص 185-175.
  2. اخوان، پیمان؛ خادم‌الحسینی، سید پیمان. (1392). تبیین مدیریت دانش از دیدگاه اسلام. دو فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت اسلامی، 2(21)، صص 99-126.
  3. بخردی‌نسب، وحید. (1399). مدیریت دانش از منظر دین مبین اسلام با استفاده از روش تحلیل محتوا با تاکید بر آیات قرآن کریم. فصلنامه رهیافت‌هاینوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، 1(1)، صص1-26.
  4. تولایی، روح‌الله. (1389). بررسی مفهوم دانش در منابع اسلامی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق(علیه السلام). قابل دسترس در System.parsiblog.com
  5. جوادی آملی، عبدالله. (1387). سرچشمه اندیشه(ج5). قم: مرکز نشر اسراء.
  6. حبیبی، آرش؛ عدن‌ور، مریم. (1396). مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
  7. حمزه‌پور، مهدی. (1395). مدیریت دانش از منظر دین مبین اسلام با استفاده از روش تحلیل محتوا با تاکید بر آیات قرآن کریم. رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی. 1 (1)، 26-1.
  8. حمیدی‌‌زاده، محمدرضا. (1390). مدیریت دانش و دانایی: ساختار، فرایند و راهکارها. تهران: یاقوت.
  9. داونپورت، تامسن. اچ؛ لارنس، پروساک. (1379). مدیریت دانش(مترجم: حسین رحمان سرشت). تهران: نشر ساپکو.
  10. دلبری، سمیرا و همکاران. (1392). تبیین اهمیت تسهیم دانش در آموزه‌های اسلامی. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و فرهنگ توسعه. دانشگاه اصفهان.
  11. رضازاده مهریزی، محمدحسین؛ اخوان، پیمان؛ خلج، محمدعلی؛ باقرزاده، مهدی و پیردال، محمد. (1389). ابزارهای مدیریت دانش. تهران: موسسه فرهنگی و هنری پردازش علایم هوشمند.
  12. علوی، محمد. (1397). مدیریت دانش در سیره امام صادق(علیه السلام). فصلنامه معارف اسلامی و مدیریت، 4(7)، صص 35-58.
  13. فایرستون، ژوزف؛ مک‌‌الروی، مارک. (1386). مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید(مترجمان: احمد جعفرنژاد و خدیجه سفیری). تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
  14. کشاورزی، علی حسین؛ یکتایی، محمدرضا. (1391). رفع موانع تسهیم دانش در سازمان بر اساس آموزه‌ای اسلامی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1(2)، صص 347-374.
  15. کلینی، محمد ‌بن یعقوب. (1429ق). الکافی. قم: دارالحدیث.
  16. محسنین، شهریار؛ اسفیدانی، محمدرحیم. (1396). معدلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
  17. منطقی، محسن؛ اکبری، ظاهر. (1392). مدیریت دانش با الهام از منابع اسلامی. اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 3(7)، صص 59-76.
  18. موسی‌خانی، محمد؛ مانیان، امیر؛ اخگر، بابک؛ جوادی آملی، مرتضی و نعمتی شمس‌آباد، حسنعلی. (1392). مدیریت دانش دینی (دین بنیان) طرح مسأله مدیریت دانش در تمدن دینی. فصلنامه اسلام و مدیریت، 2(3)، صص 7-41.
  19. موفق، حسن؛ هاشم‌زاده خوراسگانی، غلامرضا و دشمن‌زیاری، اسفندیار. (1399). ارائه نظریه مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی با راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد. مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی. 9(1)، صص 175-194.
  20. نوناکا، ایکوجیرو؛ تاکوچی، هیروتاکا. (1385). مدیریت دانش: شرکت‌های دانش‌آفرین(مترجم: علی عطافر و همکاران). قم: سماء قلم.

   

  1. Abdul Ghafar, H. & H. Awang. (2009). Knowledge Management and its Impact on Islamic Da'wah: A Historical Perspective, Journal of Islamic and Arabic Educations, 1(2), pp. 61-68.
  2. Angus, J. & Patel, J. & Harty, J. (1998). Knowledge management: Great concept... but what is it. Information week, 673 (16), 58-70.
  3. Beretta R. A. (1996). Critical review of the Delphi technique. Nurse Res. 3(4): pp. 79-
  4. Bhatt, G. (2001). Knowledge management in organization. Journal of Knowledge Management. 5 (1), pp. 68-75.
  5. Bukowitz, W. & Williams, R. (2000). The knowledge management fieldbook. London Prentice Hall.
  6. Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295 (2), pp. 295-336.
  7. Chin, W. W. (2010). How to write up and report PLS analyses. In Handbook of partial least squares (pp. 655-690). Springer, Berlin, Heidelberg.
  8. Dalkir, K. (2011). Knowledge management theory and practice. Second Edition. Boston, MA: MIT Press. 2nd.
  9. Falk, R. F. & Miller, N. B. (1992). A primer for soft modeling. University of Akron Press. ‏
  10. Gery, G. (1996). What is knowledge management? The knowledge management forum. March, Retrieved April 27, 2016, http://www. km-forum.org/t000008.htm.
  11. Hislop, D. (2009). Knowledge Management in Organization: Acritical Introduction, New York: Oxford University Press.
  12. Hsu Ch, Sandford BA. The Delphi technique: making sense of consensus. [cite 2008 Oct 19]. Available from: http://pareonline. net/pdf/v12n10. pdf.
  13. Keeney, S. & Hasson, F.، & McKenna, H. P. (2001). A critical review of the Delphi technique as a research methodology for nursing. International journal of nursing studies, 38 (2), pp. 195-200.
  14. Kennedy, H. P. (2004). Enhancing Delphi research: methods and results. Journal of advanced nursing, 45 (5), pp. 504-511. ‏
  15. Landeta, J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences. Technological forecasting and social change, 73 (5), pp. 467-482.
  16. Mayer, M.; Zack, M. (1996). The design and implementation of information products. Slaon Management Review, 37 (3), pp. 45-59.
  17. McElroy, M. (1999). The knowledge life cycle. Presented at the ICM conference on knowledge management, Miami, FL.
  18. Muhamadul Bakir, H. Y. (2011). Islamic Conceptualisation of Knowledge Management, American Journal of Economics and Business Administration, 3 (2), pp. 363-369.
  19. Ringle, C. M.، Wende, S., & Will, A. (2005). Smart PLS 2. 0 (beta). University of homburg, homburg Germany.
  20. Roldán, J. L., & Sánchez-Franco, M. J. (2012). Variance-based structural equation modeling: Guidelines for using partial least squares in information systems research. In Research methodologies, innovations and philosophies in software systems engineering and information systems (pp. 193-221). IGI Global.
  21. Stankosky, M. (2008). Keynote address to ICICKM. In International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning.
  22. Wetzels, Martin, Odekerken-Schröder, Gaby, & Van Oppen, Claudia. (2009). using PLS path modeling for assessing hierarchical contruct models: guidelines and empirical illustration. Mis Quarterly, 33(1). pp 177-195.
  23. Wiig, K. M. (1993). Knowledge management methods: practical approaches to managing knowledge. Arlington, TX: Schema Press.