تأثیر مدیریت دانش اسلامی بر توسعه سرمایه‌های انسانی با لحاظ‌کردن نقش میانجی اخلاق کار اسلامی (مورد مطالعه: اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه‌های دولتی ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت دانش اسلامی بر توسعه سرمایه‌‌های انسانی با لحاظ نمودن نقش میانجی اخلاق کار اسلامی میان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌‌های دولتی ایلام می‌‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و همچنین از نظر هدف در طبقه‌‌بندی تحقیقات‌‌کاربردی قرار می‌‌گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل‌‌کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌‌های دولتی ایلام که جمعاً به تعداد 502 نفر می‌‌باشد. نمونۀ آماری پژوهش با استفاده از جدول مورگان 215 نفر به صورت تصادفی ساده. تعیین شده‌اند. جهت جمع‌‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد و محقق ساخته که روایی پایایی آن‌ها مورد تائید هست، استفاده‌ شده است؛ و برای مستندسازی نتایج تجزیه‌‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌‌حل‌‌های نهایی، محقق از شیوه آماری و با استفاده از نرم‌‌افزار spss اقدام به تجزیه‌وتحلیل سوألات پرداخته وآزمون فرضیه‌ها با استفاده از شاخص همبستگی و رگرسیون انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌‌دهد که ارتباط معناداری بین ابعاد مختلف مدیریت دانش اسلامی (خلق دانش، مستندسازی دانش، ذخیره‌‌سازی دانش و تسهیم دانش) وتوسعه سرمایه انسانی با درنظرگرفتن نقش میانجی اخلاق کار اسلامی در دانشگاه‌‌های دولتی ایلام وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Islamic Knowledge Management on the Development of Human Resources Considering the Mediating Role of Islamic Work Ethics (Case Study: Faculty Members of Ilam Universities

نویسندگان [English]

 • Seidmehdi Veiseh 1
 • Zeinab Mohammadi 2
 • Ardeshir Shiri 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Ilam University, Ilam, Iran
2 M.Sc, Department of Management, Ilam University, Ilam, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

 
The purpose of this study is to investigate the effect of Islamic knowledge management on the development of human capital by considering the mediating role of Islamic work ethic among faculty members of Ilam public universities. The research method is descriptive and also in terms of purpose is in the category of applied research. The statistical population of the study includes all members of the faculty of Ilam public universities, which is a total of 502 people. The statistical sample of the study was 215 people using simple Morgan table. Standard and researcher-made questionnaires have been used to collect information that the reliability of which has been confirmed. In order to document the results of statistical analysis and provide final solutions, the researcher has analyzed the questions using the statistical method using SPSS software and the hypotheses have been tested using correlation and regression indices. The results of this study show that there is a significant relationship between different dimensions of Islamic knowledge management (knowledge creation, knowledge documentation, knowledge storage and knowledge sharing) and human capital development considering the mediating role of Islamic work ethic in Ilam public universities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic knowledge management
 • Islamic work ethic
 • human capital
 • Knowledge Management
 1. ⃰قرآن

  ** نهج البلاغه

  1. ابیلی، خدایار؛ خباره، کبری؛ مزاری، ابراهیم و گرایلی، بیژن. (1395). نقش خودرهبری و خودمدیریتی بر سرمایه‌های انسانی سازمان‌های خدماتی دولتی (مطالعۀ موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی). مدیریت دولتی، 8(1)، صص 93-112.
  2. اخوان، پیمان؛ خادم الحسینی، سیدپیمان. (1392). تبیین مدیریت دانش از دیدگاه اسلام. فصلنامه مدیریت اسلامی، 21(2)، صص 99-126.
  3. امیری، عبدالرضا. (1391). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در شعب شرکت سهامی بیمه آسیا از نظر کارکنان آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
  4. حمزه‌پور، ‌مهدی؛ جوادی، ‌مجتبی. (1396). تبیین و مقایسه مبانی نظری مدیریت دانش از دیدگاه اسلام و غرب. تحقیقات بنیادین علوم انسانی، 4(2)، صص 31-58.
  5. حیدری‌زاده، زهرا؛ زارع‌زاده، پریسا و قاسم‌زاده علیشاهی، ابولفضل. (1395). نقش اخلاق کار اسلامی و فرهنگ خدمت‌گزاری بر رفتار شهروندی، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی. پژوهش‌های اخلاقی، 3(23)، صص 23-45.
  6. خدمتی، ابوطالب؛ شفیعی، عباس؛ بهشتی‌نژاد، سیدمحمود؛ آقاپیروز، علی و الوانی، سیدمهدی. (1394). مدیریت در اسلام. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  7. رجبی پورمیبدی، علیرضا؛ دهقانی فیروزآبادی، مرتضی. (1395). رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران. مجله اخلاق زیستی، 2(6)، صص 49-92.
  8. رجبی فرجاد، حاجیه؛ مطیعیان نجار، مجید. (1397). تاثیر مدیریت دانش برعملکرد سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی. فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، 3(33)، صص 191-214.
  9. رستگار، عباسعلی؛ عین علی، محسن؛ باقری قره بلاغ، هوشمند و همتی، امین. (1398). واکاوی نقش اخلاق کار اسلامی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با تاکید بر میانجی گری درگیری شغلی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 2(8)، صص 189-211.
  10. رضاقلیزاده، مهدیه؛ آقایی، مجید. (1396). سرمایه انسانی و بهره‌وری نیروی کار در استان‌های ایران. ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 17(1)، صص 59-76.
  11. سرمدی، محمدرضا؛ صیف، محمدحسن؛ و مرتضایی‌پور، محمدنبی. (1396). ارائه مدل علی اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی: نقش واسطه‌ای مؤلفه‌های عدالت سازمانی (موردمطالعه: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج). مجله اخلاق زیستی، 6(22)، صص 71-80.
  12. طبیبی، سیدجمال‌الدین؛ وطن‌خواه، سودابه؛ نصیری‌پور، امیراشکان و وحدت، شقایق. (1390). عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه‌های انسانی در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی ایران. مجله بیماری‌های التهابی، 15(2)، صص 55-62.
  13. عمادزاده، مصطفی و شهنازی. (1386). بررسی مبانی و شاخص‌‌های اقتصاد دانایی محور و جایگاه آن در کشورهای منتخب در مقایسه با ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 7(27)، صص 143-175.
  14. قادرزاده، داوود. (1398). تبیین فرآیند مدیریت دانش در آموزه‌های اسلام. مجله مدیریت فراگیر، 5(1)، صص 66-74.
  15. محمودزاده، سیدمجتبی؛ صداقت، مریم. (1393). رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتل‌داری. مطالعات مدیریت گردشگری، 8(24)، صص 89-119.
  16. موسی‌خانی، محمد، مانیان امیر، اخگر، بابک، جوادی آملی، مرتضی و نعمتی شمس‌آباد، حسنعلی. (1392). مدیریت دانش دینی (دین بنیان) طرح مسأله مدیریت دانش در تمدن دینی. فصلنامه اسلام و مدیریت، 2 (3)، صص 41-7.
  17. میرکمالی، سیدمحمد؛ مزاری، ابراهیم؛ خباره، کبری و صدیقی، ایراندخت. (1393). تبیین نقش خود رهبری بر سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی: تحقیقی موردی دربارۀ دانشگاه تهران: مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 3(4)، صص9-29.
  18. نویدی، فاطمه؛ ریاحی‌نیا، نصرت. (1396). نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی پژوهشکده سامانه‌های ماهواره. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 24(19)، صص 3-20.

   

  1. Ali, A. (1992). Islamic work ethic in Arabia, Journal of Psychology, Vol. 126 No. 5, pp. 507-20.
  2. Becker, G.S. (2002). The age of human capital. Education in the Tweny-First Century. Retrieved from the World Wide Web: http://economics.dlut.edu. cn/uploadfiles/20081106200614853.pdf, accessed 11 August 2010.
  3. Birasnav, M., & Rangnekar, S. (2010). Knowledge management structure and human capital development in Indian manufacturing industries. Business Process Management Journal, 16(1), 57-75.
  4. Borton-Jones & A. Spender, J. C. (2011). The oxford handbook of human capital. Oxford University Press. pp. 1-48.
  5. Choy, C. S., & Suk, C. Y. (2005). Critical factors in the successful implementation of knowledge management. Journal of knowledge management practice, 6 (1), pp. 234-258.
  6. Garavan, T. N.، Ardichvili, A., & Zavyalova, E., & Minina, V (2012). Human capital development: Comparative analysis of BRICs. European Journal of Training and Development, 36(2-3), pp. 213-233.
  7. Nasr, S (1984). Islamic work ethics. Hamdard Islamicus, (7), pp. 25-35.
  8. Piri, M., Jasemi, M., & Abdi, M. (2013). Intellectual capital and knowledge management in the Iranian space industries. The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 43(3), pp. 341-356.
  9. Rawwas, M. Y., & Javed, B., & Iqbal, M. N. (2018). Perception of politics and job outcomes: moderating role of Islamic work ethic. Personnel Review, 47 (1), pp.74-94.
  10. Seleim, A., & Khalil, O. (2011). Understanding the knowledge management-intellectual capital relationship: a two-way analysis. Journal of Intellectual Capital, 12(4), pp. 586-614.
  11. Shamsudin, A. S. B. Kassim, A. W. B. M. Hassan, M. G., & Johari, N. A. (2010). Preliminary insights on the effect of Islamic work ethic on relationship marketing and customer satisfaction. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 6(1), 106, pp. 106-114.