نویسنده = مرتضی عبدی چاری
نقش ترجمه و الزامات آن در تحقق تمدن نوین اسلامی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 43-79

10.22081/jikm.2024.68459.1096

سمیه عبدی سقازاده؛ شیوا پردازش؛ مرتضی عبدی چاری


طبقه‌بندی ادبی قرائت کلمه «ارجلکم» در قرآن کریم

دوره 4، بهار و تابستان (پیاپی 8)، مهر 1401، صفحه 49-77

10.22081/jikm.2023.61913.1066

زینب فلاحت پیشه بابلی؛ مرتضی عبدی چاری


تحلیل و بررسی استعاره مفهومی آیات مربوط به قیامت

دوره 2، پاییز و زمستان (پیاپی 4)، مهر 1399، صفحه 64-97

10.22081/jikm.2021.60370.1052

مرتضی عبدی چاری؛ فاطمه هدایتی عزیزی