نویسنده = سید تقی واردی
ضرورت چکیده بلند برای مقالات و منابع اسلامی

دوره 4، بهار و تابستان (پیاپی 8)، مهر 1401، صفحه 169-186

10.22081/jikm.2023.65776.1085

سید تقی واردی


رویکردشناسی بازنمایی اطلاعات دانش فقه

دوره 2، بهار و تابستان (پیاپی 3)، فروردین 1399، صفحه 7-39

10.22081/jikm.2021.59759.1045

سید تقی واردی