اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت الاسلام والمسلمین محمدهادی یعقوب نژاد

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

mh.yaghobnejadisca.ac.ir
0000-0001-6896-7478

سردبیر

حجت الاسلام والمسلمین حسین حسن زاده

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

h.hasanzadehisca.ac.ir
0000-0003-3241-7436

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی

استاد - عضو هیات علمی و رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

lakzaeebou.ac.ir
0000-0003-4257-243X

حجت الاسلام والمسلمین عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

soleimaniisca.ac.ir
0000-0001-7798-2549

حجت الاسلام والمسلمین کورش نجیبی

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

najibiisca.ac.ir
0000-0001-8210-7124

حجت الاسلام والمسلمین سیدتقی واردی

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

t.varediisca.ac.ir
0000-0003-4574-2086

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی متقی نژاد

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

m.motaqinejadisca.ac.ir
0000-0003-2518-0602

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی مجیدی نظامی

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

m.majidiisca.ac.ir
0000-0001-8055-5388

دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم

عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

www.isfandyari-moghaddam.ir
ali.isfandyariiauh.ac.ir
0000-0002-4881-5386

حجت الاسلام والمسلمین رضا اسفندیاری (اسلامی)

فقه و اصول دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

r.eslamiisca.ac.ir
09191540565
0000-0002-8961-058x

حجت الاسلام والمسلمین حسین الهی نژاد

کلام اسلامی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

h.elahinejadisca.ac.ir
09127480266
0000-0002-2182-0724

دبیر تخصصی

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی عبدی چاری

قرآن و حدیث کارشناس در جایگاه هیات علمی

m.abdichariisca.ac.ir

ویراستار انگلیسی

محمدرضا عموحسینی

واحد ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

mramouhosseini.ir
mra13767gmail.com

کارشناس نشریه

قاسم جعفرزاده

فقه و اصول، علوم سیاسی کارشناس امور اجرایی

q.jafarzadehgmil.com
02531156910