طراحی مدل توسعه دانش مدیریتی مبتنی بر فضایل اخلاقی و آموزه‌های دینی در بین مدیران استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 معاون علمی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه

چکیده

در این پژوهش نقش اصول و مبانی مدیریت اسلامی و همچنین فضایل اخلاقی در توسعه دانش مدیران بررسی شده است. روش پژوهش براساس هدف پژوهش از نوع کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده‌ها روش پژوهش پیمایشی از نوع طرح‌های همبستگی به شیوه تحلیل مسیر و الگوی معادلات ساختاری است. جامعه آماری، مدیران کل ادارات و سازمان‌های دولتی استان کرمانشاه بوده است. اعضای جامعه آماری متشکل از 110 اداره بود که براساس جدول مورگان حجم نمونه 86 نفر محاسبه شد. 79 نفر (8/91 درصد) به پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج تحلیل اکتشافی نشان داد آثار مبانی مدیریت اسلامی، فضایل اخلاقی و تکنیک‌های مدیریتی بر توسعه دانش مدیریت اسلامی از نظر مدیران مرد و زن تفاوت معناداری دارد. آثار کل نشان داد متغیر مبانی مدیریت اسلامی با ضریب اثر مستقیم 509/0 توانست 8/30 درصد از کل واریانس (تغییرات) توسعه دانش مدیریتی را پیش‌بینی کند. به‌طور‌کلی متغیرهای مبانی مدیریت دانش اسلامی، فضایل اخلاقی و تکنیک‌های مدیریتی توانسته‌اند 1/68 درصد از تغییرات متغیر توسعه دانش مدیران را تبیین و پیش‌بینی کنند. ضریب معناداری مربوط به متغیر تعدیل‌کننده نشان داد عوامل عدم تحقق مدیریت اسلامی (204/0) تأثیر برجسته‌ای در عدم تحقق مدیریت اسلامی نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Developing Managerial Knowledge Based on Moral Virtues and Religious Teachings among Managers in Kermanshah

نویسندگان [English]

 • solyman shafee 1
 • koresh baboli 2
1 teacher
2 Deputy of Science and Technology of Hazrat Nabi Akram Corps (PBUH) in Kermanshah province
چکیده [English]

This study has examined the role of principles and foundations of Islamic management as well as ethical virtues in the development of managers' knowledge. The research method is applied based on the purpose of the study, survey research based on the method of data collection, and the type of correlation schemes is the method of path analysis and structural equation model. The statistical population was the general managers of government departments and organizations in Kermanshah province, Iran. The statistical community consisted of
110 departments, which according to Morgan table, the sample size was 86 people. 79 people (91.8%) answered the questionnaire. The measurement tool was a researcher-made questionnaire. The findings of exploratory analysis indicated that the effects of Islamic management principles, ethical virtues, and management techniques on the development of Islamic management knowledge are significantly different in terms of male and female managers. The results showed that the variable of Islamic management principles with a direct effect coefficient of 0.509 was able to predict 30.8% of the total variance (changes) in the development of managerial knowledge. In general, the variables of Islamic knowledge management principles, ethical virtues, and management techniques have been able to explain and predict 68.1% of the changes in the variable of the managers' knowledge development. A significant coefficient related to the moderating variable showed that the factors of non-realization of Islamic management (0.204) did not have a significant effect on non-realization of Islamic management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic management
 • moral virtues
 • structural equation model
 • managers
 • Kermanshah.  
 1. * قرآن کریم.

  1. اعظمیان‌بیدگلی، مریم. (1388). مؤلّفه‌های اخلاقی مدیریت در نظام اسلامی. فصلنامه علمی –ترویجی اخلاق، (18)، صص 5-
  2. افجه‌ای، سیدعلی‌اکبر و همکاران. (1393). طراحی الگوی رهبری اثربخش سازمانی به استناد سیره پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم). مطالعات راهبردی بسیج، (64)، صص 5-
  3. امیری، علی‌نقی؛ ذولفقاری، علی و روشن، ساسان. (1400). ارائۀ الگوی تطبیقی مدیریت اسلامی مبتنی بر الگوی جهانی فلسفه مدیریت. فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، 27(108)، صص 47-
  4. بابایی، محمدباقر. (1397). هدایت و رهبری از دیدگاه قرآن و راهبردهای آن. مدیریت اسلامی، 26(1)، صص 1-
  5. توکلی، عبدالله. (1390). اصول و مبانی مدیریت اسلامی. قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی.
  6. جعفرزاده کوچکی، علیرضا. (1400). شناسایی متغیرهای کلیدی مدیریت اسلامی و موانع آن. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، 2(4)، صص 135-
  7. حسینی مشهدی، سید صدرالدین؛ حسین‌زاده، محمدمهدی. (1395). تبیین طرح کلی دانش مدیریت اسلامی. دوفصلنامه اسلام و مدیریت. 5(8 و 9)، صص 5-
  8. حیدری، غلامحسین. (1389). الگوهای مدیریت در قرآن و اسلام. تحقیقات مدیریت آموزشی، 1(3)، صص 13-
  9. خدمتی، ابوطالب و همکاران. (1398). مدیریت در اسلام (چاپ چهارم). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  10. خرم‌منش، آرزو. (1397). نقش اخلاق اسلامی در مدیریت سازمان. فصلنامه جهان نوین، 1(4)، صص 12-
  11. خوش‌بیان سروستانی، امین؛ ماهر، مهرو. (1395). تبیین اصول و مبانی مدیریت اسلامی. تهران: دومین کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی.
  12. دشتی، محمد. (1379). ترجمه نهج‌البلاغه (چاپ اول). قم: مؤسسه انتشارات مشهور.
  13. رضائیان، علی. (1382). اصول مدیریت. تهران: سمت.
  14. روشنی، سکینه. (1395). اصول و مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن. تهران: نشر مهربان.
  15. سلطانی، مرتضی. (1382). مدیریت اخلاق در سازمان. ماهنامه تدبیر، 4(132)،
   صص 34-
  16. سلیمانی امیری، جواد. (1390). آزمون خواص در حکومت اسلامی. قم: انتشارات ولاء منتظر.
  17. شامرادی، سیده نیلوفر و معظمی، مجتبی. (1400). بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، (2)، صص 103-
  18. شفیعی، عباس و همکاران. (1385). مدیریت در اسلام (چاپ چهارم). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  19. علاقه‌بند، علی. (1370). مقدمات مدیریت آموزشی. تهران: دانشگاه پیام نور.
  20. فروزنده دهکردی، لطف‌الله؛ کوثری، سحر. (1386). معیارهای ارتباطی از دیدگاه قرآن کریم با رویکرد فردی و سازمانی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 1(4)، صص 67-
  21. فیروزه، الهام و همکاران. (1399). بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت اسلامی با سلامت و عدالت سازمانی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(30)، صص 37-
  22. قشقایی‌زاده، نصرالله. (1390). آموزه‌هایی از مدیریت در قرآن با نگرشی بر جزء‌های 10 الی 12. تحقیقات مدیریت آموزشی، 2(79)، صص 91-
  23. مطلبی، ابوطالب. (1390). آموزه‌هایی از مدیریت در قرآن با نگرشی بر جزءهای 4 الی 6. تحقیقات مدیریت آموزشی، (7)، صص 53-
  24. مقیمی، سیدمحمد. (1399). رهبری اخلاص مدار؛ جوهره مکتب شهید سلیمانی. مدیریت اسلامی، 28(4)، صص 33-
  25. مولودپورنیا، رحمان. (1399). مطالعه کاربرد سبک مدیریت اسلامی بر اداره سازمان‌های دولتی و خصوصی. مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، (23)، صص 47-
  26. نجات‌بخش اصفهانی، علی؛ شهریاری، بهاره. (1388). مقایسه ویژگی‌های مدیریت از دیدگاه قرآن کریم با مدیریت از دیدگاه تئوری‌های غربی. دوفصلنامه پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم، 1(2)، صص 73-
  27. Ctructural equation modeling.Modern methods for business research, 295. (2). pp. 295-336.hin, W. W. (2003). The partial least squares approach to s
  28. Chin, W. W. (2010). How to write up and report PLS analyses. In Handbook of partial least squares. Springer, Berlin, Heidelberg. pp. 655-690.
  29. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science, 43. (1). pp. 115-135
  30. Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6. (1). pp. 1-55.