مدیریت دانش مهدویت‌پژوهی با کاربست دانش آینده‌پژوهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jikm.2019.67125

چکیده

در نوشتار پیش‌رو، حوزه مهدویت‌پژوهی به‌عنوان دانش نوپا و مستقل با اصطلاح جدید به وسیله رشته آینده‌پژوهی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد. مقاله با ذکر مقدمه‌ای شروع و با بیان مفهوم‌شناسی واژگانی مانند: مهدویت‌پژوهی، آینده‌پژوهی و اصطلاح‌نامه‌شناسی ادامه پیدا می‌کند و سپس به تعیین قلمروی بحث پرداخته می‌شود. رسالت اصلی مقاله، پرداختن به حوزه مهدویت‌پژوهی به‌عنوان یک حوزه دانشی با نگرش گذشته‌پژوهی و آینده‌پژوهی است. بنابراین فرایند بحث به تبیین مهدویت‌پژوهی با دو رویکرد پسینی و پیشینی همت گماشته شده و در آخر، چشم‌انداز مهدویت‌پژوهی با دو نگرش اکتشافی و هنجاری، با رویکرد آینده‌پژوهی ترسیم می‌گردد. در نگرش اکتشافی، به گرایش و رشته‌بودن حوزه مهدویت‌پژوهی و در نگرش هنجاری، به میان رشته‌بودن مهدویت‌پژوهی به‌عنوان دانش مستقل اسلامی نظر داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. اسلاتر، ریچارد (1385)، دانش‌واژه آینده‌پژوهی، مترجمان: محمدرضا فرزاد و امیر ناظمی، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 2. اسلاتر، ریچارد و همکاران (1386)، نواندیشی برای هزاره نوین، تهران: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 3. الهی‌نژاد، حسین (1391)، درآمدی بر فلسفه مهدویت‌پژوهی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 4. بابایی، نرگس (1384)، تهران: اصطلاح‌نامه، مجله مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ش64.
 5. بیرو، آلن (1380)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان.
 6. تامپسون کلاین، جولی (1387)، مبانی نظری و روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 7. جنکنیز، ریچارد (1387)، گفتمان میان‌رشته‌ای دانش، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 8. حسن‌زاده، حسین (1389)، «نقش علم منطق در اصطلاح‌نامه‌ها»، قم: مجله آینه پژوهش، ش124.
 9. خلیجی، محسن (1389)، دانش‌نامه دانش‌گستر، تهران: موسسه دانش‌گستر روز.
 10. خورسندی طاسکوه، علی (1387)، گفتمان میان‌رشته‌ای دانش، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 11. رولاند، اس (1387)، مبانی نظری و روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 12. علی‌پور، سیدمحسن (1387)، مبانی نظری و روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 13. لیندگران، ماست (1386)، طراحی سناریو، ترجمه: بنیاد توسعه فردا، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 14. محمودی، مهدی و عطا عباسی (1384)، آینده‌پژوهی و نقش آن در سیاست‌گذاری علم و فناوری، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 15. مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی (1380)، «آشنایی با اصطلاح‌نامه (تزاروس) علوم اسلامی»، قم: مجله دین‌پژوهان، ش6.
 16. مورن، ادگار (1387)، مبانی نظری و روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 17. مونرو، مایلس (1385)، قدرت چشم‌انداز، ترجمه: فرزانه میرشاه ولایتی، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 18. نی‌نوس، برت (1385)، راهنمای تمرین خلق و پردازش چشم‌انداز سازمان، ترجمه و ویرایش: محمد ازگلی، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 19. هیرن، فرد (1387)، گفتمان میان‌رشته‌ای دانش، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 20. یعقوب‌نژاد، محمدهادی (1376)، اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.