بررسی تاثیر کتابخانه های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بر ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد واحد خمین

2 عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیات علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور لواسانات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین تأثیر کتابخانه­های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  بر ارتقاء مهارت‌های سواد اطلاعاتی­کاربران با روش پیمایشی-توصیفی انجام شد. جامعه پژوهش را 440 نفر از کاربران کتابخانه‌های عمومی و تخصصی پژوهشگاه (دارای مدرک کاردانی به بالا) تشکیل می‌دادند که بر اساس روش تصادفی ساده 205 نفر از میان آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه طراحی شده بر اساس مولفه‌های موجود در منابع معتبر بود. از میان 205 پرسشنامه توزیع شده، 174 پرسشنامه توسط کاربران تکمیل گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که کتابداران کتابخانه‌های پژوهشگاه تاثیر متوسطی در ارتقای سواد اطلاعاتی کاربران دارند. در حالی که فناوری‌ها و امکانات موجود در کتابخانه‌های پژوهشگاه نقش موثرتری را در ارتقای سواد اطلاعاتی کاربران ایفا نموده‌اند. امتیاز به دست آمده برای میزان تاثیر آموزش‌های ارائه شده توسط کتابخانه به کاربران بیانگر وضعیت نامطلوب این عامل است. عامل بعدی یعنی کاستی‌های موجود در کتابخانه‌های پژوهشگاه موانع زیادی برای ارتقای سواد اطلاعاتی کاربران ایجاد نموده‌اند. به طور کلی برآیند تاثیر عوامل مورد بررسی تاثیر نسبتاً مطلوب کتابخانه‌های پژوهشگاه بر ارتقای سواد اطلاعاتی کاربران را نشان می‌دهند. در میان عوامل نیز کاستی‌ها بیشترین تاثیر را نسبت به دیگر عوامل بر ارتقای سواد اطلاعاتی کاربران داشته‌اند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت عوامل موثر بر ارتقای سواد اطلاعاتی به کتابخانه‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها