بررسی تاثیر کتابخانه های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بر ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد واحد خمین

2 عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیات علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور لواسانات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین تأثیر کتابخانه­های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  بر ارتقاء مهارت‌های سواد اطلاعاتی­کاربران با روش پیمایشی-توصیفی انجام شد. جامعه پژوهش را 440 نفر از کاربران کتابخانه‌های عمومی و تخصصی پژوهشگاه (دارای مدرک کاردانی به بالا) تشکیل می‌دادند که بر اساس روش تصادفی ساده 205 نفر از میان آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه طراحی شده بر اساس مولفه‌های موجود در منابع معتبر بود. از میان 205 پرسشنامه توزیع شده، 174 پرسشنامه توسط کاربران تکمیل گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که کتابداران کتابخانه‌های پژوهشگاه تاثیر متوسطی در ارتقای سواد اطلاعاتی کاربران دارند. در حالی که فناوری‌ها و امکانات موجود در کتابخانه‌های پژوهشگاه نقش موثرتری را در ارتقای سواد اطلاعاتی کاربران ایفا نموده‌اند. امتیاز به دست آمده برای میزان تاثیر آموزش‌های ارائه شده توسط کتابخانه به کاربران بیانگر وضعیت نامطلوب این عامل است. عامل بعدی یعنی کاستی‌های موجود در کتابخانه‌های پژوهشگاه موانع زیادی برای ارتقای سواد اطلاعاتی کاربران ایجاد نموده‌اند. به طور کلی برآیند تاثیر عوامل مورد بررسی تاثیر نسبتاً مطلوب کتابخانه‌های پژوهشگاه بر ارتقای سواد اطلاعاتی کاربران را نشان می‌دهند. در میان عوامل نیز کاستی‌ها بیشترین تاثیر را نسبت به دیگر عوامل بر ارتقای سواد اطلاعاتی کاربران داشته‌اند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت عوامل موثر بر ارتقای سواد اطلاعاتی به کتابخانه‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Islamic Sciences and Cultural Academy’s Libraries on Promoting the User’s Information Literacy Skills

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim PirNazarian 1
  • Seyed Mahdi Taheri 2
  • Nafiseh Ahmadi 3
چکیده [English]

Abstract
The present research has applied survey-analytical methodology in order to assess the effect of libraries of the Islamic Sciences and Culture Academy on promoting users' information literacy skills. Statistical population were 440 users (having the foundation degree or higher) among the public and scientific libraries of the Research Institute and 205 users have been selected by means of simple random sampling. A questionnaire which has been designed according to reliable references has applied for collecting data. Among 205 distributed questionnaires, 174 questionnaires have been completed by the users. Findings show that while technologies and facilities existed in the libraries of the Research Institute have an important role in promoting users' information literacy skills, librarians have a medium influence. Instructions to the users provided by the librarians are in a low level. Current shortages in the libraries have created many obstacles for promoting users' information literacy skills. In general, the assessment of the surveyed factors shows that the libraries of the Research Institute have some favorable influence on promoting users' information literacy skills. Also among the surveyed factors, the current shortages in the libraries have the most influence on promoting users' information literacy skills. Finally, some suggestions have been presented to the libraries of the Research Institute of Islamic Sciences and Culture to improve the situation of effective factors on promoting users' information literacy skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • Users
  • Promoting
  • The Libraries of Islamic Sciences and Culture Academy