دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل و بررسی استعاره مفهومی آیات مربوط به قیامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22081/jikm.2021.60370.1052

مرتضی عبدی چاری؛ مرتضی عبدی چاری؛ فاطمه هدایتی عزیزی