کلیدواژه‌ها = تمدن نوین اسلامی
نقش ترجمه و الزامات آن در تحقق تمدن نوین اسلامی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 43-79

10.22081/jikm.2024.68459.1096

سمیه عبدی سقازاده؛ شیوا پردازش؛ مرتضی عبدی چاری