کلیدواژه‌ها = دروغ
مقدمه‌ای بر هستی‌شناسی دروغ از منظر قرآن

دوره 3، پاییز و زمستان 1400، مهر 1400، صفحه 7-28

10.22081/jikm.2022.62787.1069

حسین حسن زاده