کلیدواژه‌ها = عبادات
بررسی و تحلیل ماهیت و مصادیق عبادت

دوره 3، پاییز و زمستان 1400، مهر 1400، صفحه 61-96

10.22081/jikm.2022.60315.1049

سید محمد رضی آصف آگاه؛ علیرضا فجری