کلیدواژه‌ها = قرآن
مقدمه‌ای بر هستی‌شناسی دروغ از منظر قرآن

دوره 3، پاییز و زمستان 1400، مهر 1400، صفحه 7-28

10.22081/jikm.2022.62787.1069

حسین حسن زاده


تحلیل و بررسی استعاره مفهومی آیات مربوط به قیامت

دوره 2، پاییز و زمستان 1399، مهر 1399، صفحه 64-97

10.22081/jikm.2021.60370.1052

مرتضی عبدی چاری؛ فاطمه هدایتی عزیزی


جایگاه معنوی «رب» در قرآن

دوره 2، پاییز و زمستان 1399، مهر 1399، صفحه 129-163

10.22081/jikm.2021.59122.1041

مریم طاهری زاده