کلیدواژه‌ها = مطالعات سیاسی
تأثیر مطالعات سیاسی شیعه بر اجتماع

دوره 3، پاییز و زمستان 1400، مهر 1400، صفحه 169-203

10.22081/jikm.2022.60363.1051

رضا عیسی نیا قاسم آباد