کلیدواژه‌ها = جهاد
سیر معنایی واژه شهادت در قرآن

دوره 3، پاییز و زمستان 1400، مهر 1400، صفحه 97-136

10.22081/jikm.2022.62671.1068

الماس اسلامی