مصداق‌شناسی اخلاق اجتماعی منتظران در تحکیم سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی

چکیده

اخلاق یکی از عناصر مهمی است‌ که در کمال و سعادت افراد و جوامع انسانی نقش اساسی دارد. بدین‌‌جهت در برخی روایات، اخلاق فردی و اجتماعی به عنوان یکی از ویژگی‌های منتظران خوانده شده است. اخلاق اجتماعی، برگرفته از عقاید و ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی است و فرهنگ عمومی را شکل می‌دهد. ازاین‌رو نسبت‌‌به اخلاق فردی، اهمیت بیشتری دارد. اخلاق اجتماعی از مقوّمات اصلی سرمایه اجتماعی و از ارکان آن معرفی می‌‌گردد؛ زیرا با وجود آن، هویت نظام اجتماعی شکل می‌گیرد و پویا و شکوفا می‌شود. مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات در اسناد موجود از طریق کتابخانه، «اخلاق اجتماعی منتظران در تعمیق سرمایه اجتماعی» را بررسی کرده و ضمن تبیین مفاهیم کلیدی، به این پرسش پاسخ داده است‌ که اخلاق اجتماعی منتظران چه نقشی در تعمیق سرمایه اجتماعی دارد؟ از مهم‌ترین یافته‌ها و نوآوری‌های این مقاله، تبیین نقش اخلاق اجتماعی منتظران در تعمیق سرمایه اجتماعی با تأکید بر مؤلفه‌های اخلاقی چون اعتماد اجتماعی، عدالت اجتماعی، تعاون و همکاری و... است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Examples of the Social Ethics of Waiters (of Imam Mahdi) in the Consolidation of Social Capital

نویسنده [English]

  • mahmoud maleki rad
Faculty member
چکیده [English]

Ethics is one of the important elements that play a fundamental role in the perfection and happiness of people and human societies. Therefore, in some narratives, individual and social ethics have been considered as the characteristics of the waiters of Imam Mahdi (a.s). Social ethics is derived from social beliefs, values, and norms and shapes public culture. Therefore, it is more important than individual ethics. Social ethics is defined as one of the main components of social capital and one of its pillars; because with it, the identity of the social system is formed and becomes dynamic and flourishing. The current paper has examined "the social ethics of the waiters in the deepening of social capital" with the descriptive-analytical method and through data collection in the documents available through the library, while explaining the key concepts, it has answered this question that "what role does the social ethics of the waiters play in deepening social capital?" One of the most important findings and innovations of this paper is the explanation of the role of social ethics in the deepening of social capital by emphasizing on ethical components such as social trust, social justice, cooperation and collaboration, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social ethics
  • waiting
  • the waiters (of Imam Mahdi)
  • social capital
  • social trust
* قرآن کریم
* نهج‌‌البلاغه
1.    ابن مسکویه، احمد بن ‌‌محمد. (1394). تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق (چاپ اول). تهران: انتشارات عرفان. 
2.    ابن منظور، محمد بن ‌‌مکرم. (1414ق). لسان العرب (ج1، چاپ سوم). بیروت: دارالصادر.
3.    آراسته‌خو، محمد. (1370). نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی اجتماعی (چاپ دوم). تهران: نشر گستره. 
4.    باتامور، توماس برتون. (تی. بی.). (1372). جامعه‌‌شناسی سیاسی (مترجم: منوچهر صبوری کاشانی، چاپ چهارم). تهران: نشر مؤسسه کیهان. 
5.    پاتنام، رابرت. دموکراسی و سنت‌های مدنی. (بی‌‌تا). (مترجم: محمدتقی دلفروز). تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور. 
6.    خامنه‌ای، سیدعلی. (27/01/1377). بیانات در دیدار با کارگزاران نظام. https://b2n.ir/a59358
7.    دهخدا، علی‌‌اکبر. (1377). لغت‌‌نامه دهخدا (ج1، 7 و 15، چاپ دوم). تهران: نشر دانشگاه تهران. 
8.    صدوق، محمد بن ‌‌علی. (1359). کمال‌‌الدین و تمام‌‌النعمه (ج1، چاپ دوم، محقق: علی‌‌اکبر غفاری). تهران: دارالکتب الاسلامیه. 
9.    طبرسی، حسن ‌‌بن ‌‌فضل. (1412ق). مکارم‌‌الاخلاق (چاپ چهارم). قم: شریف الرضی. 
10.    کوئن، بروس. (1383). مبانی جامعه‌شناسی (مترجمان: غلام‌علی توسلی و رضا فاضل). تهران: سمت. 
11.    محرابی، علیرضا. (1387). بررسی و تبیین مبانی و مؤلفه‌های انسجام ملی (چاپ اول). 
12.    مفید، محمد بن ‌‌محمد. (1413ق). الاختصاص (چاپ اول). قم: کنگره شیخ مفید. 
13.    مصباح یزدی، محمدتقی. (1390). فلسفه اخلاق (چاپ اول). قم: مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره).
14.    معین، محمد. (1363). فرهنگ معین (ج1، چاپ ششم). تهران: امیرکبیر. 
15.    موسوی اصفهانی. محمدتقی. (1404ق). مکیال المکارم (ج2، چاپ سوم). قم: مؤسسه الامام المهدی(علیه السلام). 
16.    نعمانی، محمد بن ‌‌ابراهیم. (1422ق). الغیبة (محقق: فارس حسون کریم، چاپ اول). قم: انوارالهدی. 
17.    نعمت‌‌اللهی، زهرا. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، 13(50)، صص 175-202.